'VGA'에 해당되는 글 1건

  1. 2008.04.30 VGA 제품별 요구 전력량 by 매그놀리아
파코즈의 이충용님 개인벤치 자료임을 밝힙니다. 개인적으로 매긴 그래픽 성능 순위와 그에 따른 전력소비량입니다.
약간의 오차가 있거나 정확하지 않을수 있다고 적혀있습니다.

<그래픽카드 7종 세부 스펙 비교>

 

AMD HD3870

AMD HD3850

AMD HD3450

지포스 8800GT

지포스 9600GT

지포스 8800GS

지포스 8600GT

공정

55nm

55nm

55nm

65nm

65mm

65nm

80nm

코어 클럭

775MHz

670MHz

600MHz

600MHz

650MHz

550MHz

540MHz

메모리클럭

2250MHz

1650MHz

1000MHz

1800MHz

1800MHz

1600MHz

1400MHz

메모리용량

512MB

256MB

256MB

512MB

512MB

384MB

256MB

메모리버스

256bit

256bit

64bit

256bit

256bit

 192bit

 128bit

메모리타입

GDDR4

GDDR3

GDDR2

GDDR3

GDDR3

GDDR3

GDDR3

TDP

110W

95W

25W

110W

95W

110W

43W1. GeForce 8800Ultra (150W~)       
2. GeForce 8800GTX (146~150W) 
3. GeForce 8800GTS 512MB (약100W~110W)
4. GeForce 8800GT 512MB (약 90~100W)
5. Radeon HD3870 (약 80W 대),  Radeon HD 2900XT 512MB (160W~170W)<1GB (170W~180W)
6. GeForce 8800GTS 640MB (약 110~120W),  Radeon HD 3850 512MB O.C (60W~),  GeForce 8800GS 768MB>384MB (90W이하),  ------ 게임과 해상도에 따라 틀려서 우열을 가리기 힘드네요. 
7. GeForce 8800GT 256MB (약 90W 이하)------저해상도에서는 8800GS나 구 GTS를 능가하나 고해상도나 안티시 메모리 부족으로 성능 저하가 심하고 최소 프레임 유지율이 좋지 않네요.
8. GeForce 8800GTS 320MB (약 110W) ------- 역시 고해상도에서 메모리 부족이 결점입니다. 메모리 부족현상이 없을때는 GTS 640과 별 차이 없습니다.
9. Radeon HD 3850 256MB  (약 50w대 ) 
10. GeForce 7950GX2(143W)  ------------- SLI 적용되는 게임에서는 성능이 상당하지만 미적용 게임에서는 7950GT보다 못합니다.  
11. Radeon X1950XTX (126W)       
12. Radeon X1900XTX (121W)
13. Radeon X1950XT (115W) 
14. Radeon X1900XT (110W)
15. GeForce 7900GTX (86W) 
16. Radeon X1800XT (105W),  GeForce 7900GTO (79W) 
17. Radeon X1950Pro (66W),  GeForce 7800GTX 512MB (95W),  GeForce 7950GT (65W)
18. GeForce 8600GTS (47W)
19. GeForce 8600GT O.C (600/1600) (44~45W),  Radeon X1900GT (75W),  Radeon X1950GT (60W이하),  Radeon HD 2600XT D4 (약 40~45W)
20. GeForce 7900GT (50W), GeForce 8600GT (41W),
21. GeForce 7800GTX 256MB (80W),  Radeon X1800XL (58W), 
22. Radeon X1800GTO (48W),  Radeon HD 2600XT D3 (약 30W)
23. GeForce 7900GS (45W), Radeon X1650XT (63W),  Radeon HD 2600PRO D3 (30W 이하)
24. GeForce 7800GT (58W)
25. Radeon X850XT/XTPE (71W/78W),
26. GeForce 7600GT (35W), Radeon X800XT (63W), GeForce 8500GT O.C(600/1500) (40W이상)
27. Radeon X800XL (49W)
28. GeForce 6800Ultra (72W), Radeon X1650 Pro>Radeon X1600XT (각 45W/41W)
29. GeForce 7300GT O.C(500/1400) (약 30W 정도),  GeForce 8500GT (38W)
30. GeForce 6800GT/GS (각 58W/56W), GeForce 7600GS (33W), Radeon X800GTO/GTO2 (51W)
31. GeForce 6800 (38W), Radeon HD 2400XT D3 (20W 이하), Radeon X1600Pro (36W)
32. GeForce 7300GT (25W), GeForce 6600GT (48W), GeForce 6800XT/LE (33~36W 추정)
33. Radeon X700PRO/XT (33W/34W~), GeForce 8400GS (약 36W), Radeon HD 2400PRO (20W 이하) 34. GeForce 6600 (28W)
35. GeForce 7300GS (16W)
36. Radeon 9550 O.C(500/700) AGP (23W 예상)
37. GeForce 7300LE (15W)
38. GeForce 6200 64bit (35W)TAG

댓글을 달아 주세요